เจอน่าน Journey

14 Sep 2023 12:30:36
สำรวจ “พื้นที่ศิลปะ” ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองน่าน ผ่านอาคาร 4 หลัง
0
กำลังได้รับความสนใจ
สถานที่น่าสนใจ 4 แห่ง

แผนที่

หออัตลักษณ์นครน่าน
หออัตลักษณ์นครน่าน หออัตลักษณ์นครน่าน เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม ในการผลิต “ความรู้” และ “คุณค่า/ค่านิยม” แก่สังคม โดยนำเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการจัดแสดง เพื่อเป็นเครื่องมือ (Instrumentalization) ของการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ เนื่องจากอัตลักษณ์มีอิทธิพลในการหล่อหลอมความเป็นตัวตนที่แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนใคร ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม สอดคล้องกับจังหวัดน่าน ที่มีศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีความหลากหลาย และยังคงความดั้งเดิมไว้ไม่ได้อ่อนไหวไปตามกระแสที่มากับความเจริญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความโดดเด่นนี้ สามารถทำให้ผู้คนจากที่ต่างๆ หลั่งไหลมาเยี่ยมชม และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองน่านที่มีความเชื่อมโยง เรื่องราว ในยุคสมัยต่างๆรวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ยุคสมัยแห่งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของจังหวัดน่านอย่างมีระบบ โดยรวบรวม เรื่องราว ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อารยธรรมที่ทรงคุณค่าและเชื่อมโยงกับแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งมาเป็นเมืองน่านในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมและบันทึกเรื่องราวเสด็จมาเยี่ยมราษฎร ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นอกจากมีการรวบรวมเรื่องราวดังกล่าวข้างต้น ยังมีแนวทางการนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ในการมีส่วนร่วมของผู้ชมจากระบบดิจิทัล โดยเข้าใจถึงกระบวนการหลักฐานที่เกิดขึ้น เกิดจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจเรื่องราว แหล่งอารยธรรมในอดีต ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง ตลอดไป ขอบคุณที่มา: หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
0
โรงเรียนไคหนำ
โรงเรียนไคหนำ โรงเรียนไคหนำ (ไคหนำ อาร์ต สเปซ) จำชื่อ ไคหนำ อาร์ต สเปซ ไว้ให้ดี นี่น่าจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เปลี่ยนให้น่านกลายเป็นจังหวัดน่าจับตายิ่งขึ้นในอนาคต โครงการนี้เป็นฝีมือของพี่น้องในครอบครัวพุฒิกุลางกูร คนในวงการครีเอทีฟน่าจะจำชื่อ สุรชัย พุฒิกุลางกูร ได้ดีในฐานะเจ้าของบริษัท Illusion CGI Studio บริษัททำภาพประกอบโฆษณาอันดับหนึ่งของโลก ไคหนำคืองานใหญ่ทางใจของสุรชัย ที่นี่คือโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ราวปีพ.ศ. 2485 สมัยที่คนจีนกับคนไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่แนบเนียนเป็นหนึ่ง ครอบครัวชาวจีนลงความเห็นว่าพวกเขาควรมีโรงเรียนสอนภาษาจีนสำหรับลูกหลาน ปู่ของสุรชัยแบ่งที่ดินของตัวเองมอบให้สร้างเป็นโรงเรียน ไคหนำกลายเป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งสานสัมพันธ์ระหว่างคนสองชาติในเวียงสา เป็นรากฐานของผู้คนและเมืองที่ตกทอดมาจนวันนี้ ไคหนำปิดทำการไปหลายปีตามสังคมที่เปลี่ยนไป เวียงสากลายเป็นเมืองผ่านที่เหลือผู้คนน้อยเต็มที ครอบครัวพุฒิกุลางกูรนำโรงเรียนนี้มาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็น อาร์ต สเปซ ที่สร้างพลังใหม่ๆ ให้คนน่าน อาร์ตสเปซแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือโรงเรียนไคหนำ เป็นอาคารโรงเรียนจีนเก่า โรงน้ำชาที่บูรณะจากอาคารเก็บของเก่า และโรงสีซึ่งจะถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวมรางวัลที่อิลลูชั่นเคยได้รับมาทั้งหมด
0

Your STAMM Book

มาสะสม STAMM เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวดีๆ ระหว่างทางกัน
สะสม STAMM แล้วได้อะไร ?

หออัตลักษณ์นครน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

คุ้มเจ้าเทพมาลา

โรงเรียนไคหนำ

น่านเป็นเมืองน่ารักที่ร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากล้านนา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และแบบพม่า ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่สำหรับศิลปะร่วมสมัยที่สร้างขึ้นจากศิลปินอิสระชาวน่านที่หลายคนรู้จักดี หรือสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความอยากจะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่โดยจัดแสดงอยู่ในพื้นที่อาคารที่มีประวัติ ด้านล่างนี้จึงขอสำรวจพื้นที่ศิลปะผ่าน 4 อาคาร ที่จังหวัดน่าน ว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ลองไปดูกันเลย

หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยสีขาวสลับน้ำตาล หลังคาทรงจั่วแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ด้านหน้ามีชื่อสถานที่ไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในขณะที่ภายในมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ห้อง แต่ละห้องก็มีการจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เกิดจากการหล่อหลอมผู้คนและก่อกำเนิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวน่านที่ไม่เหมือนใคร (ที่มา dasta)

จังหวัดน่านได้ดำเนินการก่อสร้าง หออัตลักษณ์นครน่าน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดสร้างอนุสรณ์หอศิลป์ล้านนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถให้ความรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน โดยมอบให้ศูนย์น่านศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ (ที่มา db.sac)

ที่อยู่: เลขที่ 10 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร) อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์: 054-050208, 054-050210, 054-719438
วันและเวลาทำการ: 09.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นหยุดวันพุธและนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์: https://identitynan.com/
FB: https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc

หออัตลักษณ์นครน่าน
หออัตลักษณ์นครน่าน หออัตลักษณ์นครน่าน เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม ในการผลิต “ความรู้” และ “คุณค่า/ค่านิยม” แก่สังคม โดยนำเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการจัดแสดง เพื่อเป็นเครื่องมือ (Instrumentalization) ของการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ เนื่องจากอัตลักษณ์มีอิทธิพลในการหล่อหลอมความเป็นตัวตนที่แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนใคร ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม สอดคล้องกับจังหวัดน่าน ที่มีศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีความหลากหลาย และยังคงความดั้งเดิมไว้ไม่ได้อ่อนไหวไปตามกระแสที่มากับความเจริญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความโดดเด่นนี้ สามารถทำให้ผู้คนจากที่ต่างๆ หลั่งไหลมาเยี่ยมชม และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองน่านที่มีความเชื่อมโยง เรื่องราว ในยุคสมัยต่างๆรวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ยุคสมัยแห่งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของจังหวัดน่านอย่างมีระบบ โดยรวบรวม เรื่องราว ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อารยธรรมที่ทรงคุณค่าและเชื่อมโยงกับแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งมาเป็นเมืองน่านในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมและบันทึกเรื่องราวเสด็จมาเยี่ยมราษฎร ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นอกจากมีการรวบรวมเรื่องราวดังกล่าวข้างต้น ยังมีแนวทางการนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ในการมีส่วนร่วมของผู้ชมจากระบบดิจิทัล โดยเข้าใจถึงกระบวนการหลักฐานที่เกิดขึ้น เกิดจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจเรื่องราว แหล่งอารยธรรมในอดีต ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง ตลอดไป ขอบคุณที่มา: หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
0
หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เอกชนในหุบเขาเล็กๆ ริมแม่น้ำน่าน ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ หอศิลป์ริมน่าน สร้างขึ้นด้วยฝีมือของอาจารย์วินัย ปราบริปู ที่ตั้งใจให้หอศิลป์ริมน่านเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นสร้างสรรค์ และเผยแพร่งานศิลปะในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งนับจากการก่อตั้งเมื่อปี 2547 หอศิลป์แห่งนี้ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาวมาแล้ว 19 ปี กลายเป็นหอศิลป์เอกชนแห่งแรก ที่สร้างรูปแบบของการชมงานศิลปะร่วมกับการท่องเที่ยวได้สำเร็จ รวมทั้งยังกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ของเยาวชน เวทีแสดงศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหอศิลป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง (ที่มา happeningandfriends)

นอกจากนั้นยังมีส่วนอาคารสตูดิโอ แกลลอรี่ ซึ่งแต่เดิมเป็นห้องสตูดิโอเก่าของ คุณวินัย ตอนนี้ปรับเป็นห้องแสดงภาพที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยได้แสดงภาพมาก่อนได้นำ ภาพมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และศิลปิน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำศิลปะ แต่ภาพที่นำมาแสดงจะต้องมีลักษณะโดดเด่น และดึงดูดในตัวของมันเอง ซึ่งมีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมต่าง ๆ ที่เป็นศิลปะร่วมสมัย และที่บริเวณริมแม่น้ำน่านยังมีจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามและเป็นธรรมชาติ มีอาคารริมแม่น้ำจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เพื่อซื้อไปเป็นของฝาก รวมถึงร้านกาแฟให้นั่งชมบรรยากาศกันด้วย

ที่อยู่: เลขที่ 122 หมู่ 2 กิโลเมตร ที่ 20, ตำบล บ่อ อำเภอ เมือง น่าน 55000
โทรศัพท์: 081 989 2912
วันและเวลาทำการ: 08.30 น. – 17.00 น. หยุดวันพุธและนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์: https://www.nanartgallery.com
FB: https://www.facebook.com/holsil.rimnan
https://www.facebook.com/people/Nan-Riverside-Arts-Space

คุ้มเจ้าเทพมาลา

คุ้มเจ้าเทพมาลา

คุ้มเจ้าเทพมาลา อีกหนึ่งคุ้มในเมืองนันทบุรีศรีนครน่าน อดีตเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่รถร้างของเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ที่ถนนมหาพรหม ด้านทิศตะวันตกของคุ้มหลวง (หอคำ) ตามประวัติกล่าวว่า เดิมเป็นที่พำนักของเจ้าเทพมาลา ธิดาคนที่ 1 ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ กับแม่เจ้ายอดหล้า คุ้มเจ้าเทพมาลาแห่งนี้เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ประเภท บ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสมาคมสถาปนิกสยาม

คุ้มเจ้าเทพมาลาเป็นอาคารยกใต้ถุนสูงที่สร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลัง และมีการจัดวางผังอาคารแบบสมมาตร มีบันไดขึ้นสู่เรือนตรงกลาง โดยมีมุขหลังคาจั่วคลุมบันไดทางขึ้นที่นำไปสู่ห้องโถงกลางของเรือน ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นห้องนั่งเล่นและรับแขก ที่ขนาบด้วยห้องผังหกเหลี่ยมทั้งฝั่งซ้ายและขวา ด้านหลังห้องนั่งเล่นเป็นห้องโถงย่อย ซึ่งเป็นที่วางเครื่องเรือนโบราณติดอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีอายุพอๆกับตัวอาคาร ก่อนที่จะเปิดออกสู่เติ๋นและชานด้านหลัง ซึ่งเชื่อมเรือนครัวและห้องต่างๆ กับเรือนพักอาศัยเข้าด้วยกัน ในอดีตชานเชื่อมอาคารบริเวณนี้เป็นไม้ ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นชานคอนกรีตปูกระเบื้องดังเช่นในปัจจุบัน หลังคาของคุ้มเจ้าเทพมาลา นอกจากจะมีรูปทรงแปลกตากว่าอาคารอื่นๆในเขตเมืองน่านแล้ว ยังสามารถขึ้นไปใช้พื้นที่ใต้หลังคาได้อีกด้วย โดยมีบันไดขึ้นถาวรจากห้องชั้นล่าง ทางฝั่งตะวันออกของอาคาร ด้านบนพื้นที่ห้องใต้หลังคา นอกจากใช้เป็นพื้นที่เก็บของแล้ว ยังมีทางเดินไปสู่ระเบียงยื่นเหนือมุขจั่วหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นเรือนด้านหน้าอาคาร ซึ่งในอดีตเจ้าเทพมาลามักขึ้นไปชมทิวทัศน์เมืองน่านจากระเบียงนี้อยู่เป็นประจำ (ที่มา longnanproject)

NAN FEST 2023 คือ เทศกาลน่าน ของคนน่าน เพื่อคนน่าน โดยคนน่าน โดยการผนึกกำลังกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยหัวใจจากทุกภาคส่วน โดยได้ใช้พื้นที่ของ คุ้มเจ้าเทพมาลา เป็นหนึ่งในสถานที่ของ “เทศกาลน่าน” ด้วย จึงขอเชิญชวนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองวิถีล้านนา แบบฉบับ ‘น่าน’ ผ่าน “เทศกาลน่าน” หรือ  “NAN FEST” พลิกฟื้นอาคารเก่าทรงคุณค่า “คุ้มเจ้าเทพมาลา” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ การทดลองใช้งานพื้นที่และอาคารทรงคุณค่า “คุ้มเจ้าเทพมาลา” อาคารอนุรักษ์เก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ได้เปิดให้ใช้งานเป็นครั้งแรก ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดแสดงผลงาน ที่จะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและสร้างเสริมพลังความคิดให้กับทุกคนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักคิดนักสร้างสรรค์ ศิลปิน ผู้สูงอายุ หรือคนทั่วไป ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดสินทรัพย์อันมีค่า เพื่อให้น่านเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คน ไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ที่สามารถผสมผสานความดั้งเดิมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในอนาคตได้อย่างกลมกลืน (ที่มา bltbangkok)

ที่อยู่: ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์: -
วันและเวลาทำการ: -
ค่าเข้าชม: -
เว็บไซต์: https://nanfest.com
FB: https://www.facebook.com/nanfestofficial

โรงเรียนไคหนำ

โรงเรียนไคหนำ

ไคหนำArtSpace เกิดจากการบูรณะโรงเรียนสอนภาษาจีน ไคหนำ ให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ 3 ยุคสมัย ตัวแทนของอดีตคือห้องเรียนและห้องสมุดบนชั้นสอง ตัวแทนของปัจจุบันคือโรงน้ำชาด้านล่าง นั่งกินดื่มแบบได้กลิ่นอายชาวจีน ส่วนตัวแทนของอนาคตคือโซนแกลเลอรี่แสดงงานเล็ก ๆ เพื่อคนในชุมชนละแวกนี้ เป็นพื้นที่จัดแสดงงานของศิลปินจากกรุงเทพฯ หรือจัดเวิร์กชอปเพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนท้องถิ่น

ไคหนำArtSpace ปฐมบท… โครงการนี้เป็นความตั้งใจของลูกๆ ในตระกูลพุฒิกุลางกูรต้องการที่จะสานต่อวิสัยทัศน์ของพ่อ (นายหล่อ พุฒิกุลางกูร) และปู่ (นายปุ่ย แซ่ซือ) ที่ต้องการใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเล็กๆในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนไคหนำเปิดสอนภาษาไทยจีน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 โรงเรียนไคหนำ ถือเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้ปิดกิจการมาหลายสิบปีแล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะสืบทอดเจตนาของพ่อและปู่ พื้นที่นี้จะถูกบูรณะตั้งแต่บ้านของปู่ที่อยู่ด้านหน้าไปจนถึงโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผสมผสานศิลปะและการออกแบบ นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และหลอมรวมกับชุมชนเป็นหนึ่งเดียว

ที่อยู่: ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110
โทรศัพท์: -
วันและเวลาทำการ: -
ค่าเข้าชม: -
เว็บไซต์: -
FB: https://www.facebook.com/ไคหนำArtSpace

โรงเรียนไคหนำ
โรงเรียนไคหนำ โรงเรียนไคหนำ (ไคหนำ อาร์ต สเปซ) จำชื่อ ไคหนำ อาร์ต สเปซ ไว้ให้ดี นี่น่าจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เปลี่ยนให้น่านกลายเป็นจังหวัดน่าจับตายิ่งขึ้นในอนาคต โครงการนี้เป็นฝีมือของพี่น้องในครอบครัวพุฒิกุลางกูร คนในวงการครีเอทีฟน่าจะจำชื่อ สุรชัย พุฒิกุลางกูร ได้ดีในฐานะเจ้าของบริษัท Illusion CGI Studio บริษัททำภาพประกอบโฆษณาอันดับหนึ่งของโลก ไคหนำคืองานใหญ่ทางใจของสุรชัย ที่นี่คือโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ราวปีพ.ศ. 2485 สมัยที่คนจีนกับคนไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่แนบเนียนเป็นหนึ่ง ครอบครัวชาวจีนลงความเห็นว่าพวกเขาควรมีโรงเรียนสอนภาษาจีนสำหรับลูกหลาน ปู่ของสุรชัยแบ่งที่ดินของตัวเองมอบให้สร้างเป็นโรงเรียน ไคหนำกลายเป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งสานสัมพันธ์ระหว่างคนสองชาติในเวียงสา เป็นรากฐานของผู้คนและเมืองที่ตกทอดมาจนวันนี้ ไคหนำปิดทำการไปหลายปีตามสังคมที่เปลี่ยนไป เวียงสากลายเป็นเมืองผ่านที่เหลือผู้คนน้อยเต็มที ครอบครัวพุฒิกุลางกูรนำโรงเรียนนี้มาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็น อาร์ต สเปซ ที่สร้างพลังใหม่ๆ ให้คนน่าน อาร์ตสเปซแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือโรงเรียนไคหนำ เป็นอาคารโรงเรียนจีนเก่า โรงน้ำชาที่บูรณะจากอาคารเก็บของเก่า และโรงสีซึ่งจะถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวมรางวัลที่อิลลูชั่นเคยได้รับมาทั้งหมด
0

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
พูดคุยทั้งหมด 0 รายการ

เจอน่าน Journey

14 Sep 2023 12:30:36
สำรวจ “พื้นที่ศิลปะ” ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองน่าน ผ่านอาคาร 4 หลัง

น่านเป็นเมืองน่ารักที่ร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากล้านนา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และแบบพม่า ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่สำหรับศิลปะร่วมสมัยที่สร้างขึ้นจากศิลปินอิสระชาวน่านที่หลายคนรู้จักดี หรือสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความอยากจะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่โดยจัดแสดงอยู่ในพื้นที่อาคารที่มีประวัติ ด้านล่างนี้จึงขอสำรวจพื้นที่ศิลปะผ่าน 4 อาคาร ที่จังหวัดน่าน ว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ลองไปดูกันเลย

0
กำลังได้รับความสนใจ