กรมการศาสนา
Content Creator

วิธีการตักบาตรที่ถูกต้อง

หลักควรปฏิบัติในการตักบาตร

๑. ในการใส่บาตรไม่ควรเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

๒. เมื่อพระสงฆ์เดินมาใกล้ ยกอาหารที่จะใส่บาตรเสมอหน้าผาก พร้อมอธิษฐานว่า สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้ว ขอจงนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งกิเลส เทอญ

๓. ใส่อาหารลงในบาตร ด้วยอาการสำรวมระมัดระวัง

๔. ยกมือไหว้พระสงฆ์ 

๕. เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้ว กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ด้วยการอธิษฐานว่า อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด

องค์ประกอบในการทำบุญ ประกอบด้วยหลักการ ๓ ประการ

๑. สิ่งที่นำมาทำบุญบริสุทธิ์หรือวัตถุบริสุทธิ์

๒. มีเจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง ผู้ให้ต้องมีใจบริสุทธิ์

๓. ผู้รับบริสุทธิ์ หมายถึง พระสงฆ์หรือบุคคลผู้ที่จะให้ต้องบริสุทธิ์