กรมการศาสนา
Content Creator

อานิสงส์ของการตักบาตร

๑. ทำให้ลดความตระหนี่ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน

๒. เมื่อพระสงฆ์ได้รับอาหารบิณฑบาตแล้ว จะมีพละกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

๓. เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

๔. เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว