เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน HOME HIGHLIGHT CONTACT ABOUT US PRIVACY

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หนองสะโน

      ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน จัดตั้งครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 โดยในวันเริ่มก่อตั้งใช้ศาลาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองสะโนได้จัดทำแผนของบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนส่วนหนึ่ง และชาวบ้านสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประชุมและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในหมู่บ้านหนองสะโนตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงคนเข้าไปเพื่อชมและเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งส่งเสริม และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร โดยในวันเริ่มก่อตั้งได้ใช้ศาลาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองสะโนได้จัดทำแผนของบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนส่วนหนึ่งและชาวบ้านสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประชุม และดำเนินกิจกรรมต่างของประชาชนในหมู่บ้านหนองสะโน ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน บ้านหนองสะโน เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านดอนนางหงส์และมีการอพยพมาจากหลายที่มารวมกันตั้งหมู่บ้านในที่ปัจจุบันมากกว่า 100 ปี มีผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 10 คน เดิมนั้นบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านจะมีต้อนดอกสะโน (ดอกโสน) ซึ่งมีดอกสีเหลืองสวยงามและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ จึงเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของหมู่บ้าน เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองสะโน (สะโนมาจากการออกเสียงของคนในท้องถิ่นที่ใช้เรียกดอกโสน) บ้านหนองสะโนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ยกระดับในการปลูกข้าวโดยการพึ่งพาตนเอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการปลูกข้าวหรือพืชผักทั่วไป โดยในปี 2545 ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวในการแปรรูปข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจัดทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า ข้าวอินทรีย์พญาหงส์ และได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายภายใต้ชื่อเรียกทางการค้าว่า ปุ๋ยอินทรีย์พญาหงส์ ซึ่งใช้พญาหงส์เป็นสัญลักษณ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ขึ้นชื่อของตำบลดอนนางหงส์ ชาวบ้านหนองสะโน ประกอบไปด้วยชาวพื้นถิ่นชื่อว่า ชนเผ่าไทยย้อ ไทยกระเลิง มีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นของตนเอง เริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย และเริ่มได้รับตรามาตรฐานมาตั้งแต่ปี 2546 นับมาก็ร่วม 17 ปี โดยมีพื้นที่เป็นที่แปลงใหญ่ทีทำร่วมกัน 1,910 ไร่ มีสมาชิก 200 ราย โดยมีคุณปราโมทย์ แสงสว่างเป็นประธานกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และเป็นผู้เสียสละและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ตำบล ดอนนางหงส์ อำเภอ ธาตุพนม นครพนม

แกลเลอรี่

เรตติ้ง
0 รีวิว
ให้คะแนน