เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน HOME HIGHLIGHT CONTACT ABOUT US PRIVACY

JERTAM Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Jertam.com and Jertam Mobile Application

Privacy Policy of Jertam.com and Jertam Application

จัดทำเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

          “Jertam.com และ Jertam Mobile Application” ในที่นี้ใช้คำว่า “Jertam” แทนทั้งเอกสารได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังJertam ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนใช้งาน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งJertam จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (First Name) นามสกุล (Last Name) ที่อยู่ (Home Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หากมีความจำเป็นหรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)เพศ (Gender) อายุ (Age) วันเกิด (Birthdate) เป็นต้น

2. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของJertam จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่หมายเลขไอพี (IP Address)ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้า Jertam (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับการเข้าถึง Mobile Application

3. Jertam ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรทั้งนี้Jertam ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. Jertam จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่นชื่อและที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของJertam เท่านั้น

2. Jertam ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่Jertam ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ Jertam ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของJertam เป็นต้น Jertam จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Jertam

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก Jertam ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านตั้งค่าตามเมนูที่ทาง Jertam จัดเตรียมไว้ให้ หลังจากกท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้ว เพื่อแจ้งให้Jertam ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านJertam จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว โดยจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้งาน

การใช้คุกกี้(Cookies)

          Jertam ได้มีการใช้งาน คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ Jertam.com สำหรับจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งในส่วนของการเข้าใช้งานระบบและจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

          หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของJertamเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          Jertamอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นJertam จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากJertam

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ Jertam

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้Jertam ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของJertam ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ Jertam ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท เม๊กกาซี จำกัด

ที่อยู่: 21/61-62 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-203-1240-2

โทรสาร : 02-203-1248

Email :cs@megazy.com