เลื่อนลง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระเจดีย์ภายในวัด

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุด
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๙๙ องค์

วิหารพระพุทธไสยาส

ประดิษฐานพระพุทธไสยาส (พระนอนวัดโพธิ์)
เป็นพระนอนที่มี ขนาดยาวเป็นอันดับ ๓
ของประเทศไทย

พระประธานและพระอุโบสถ

พระพุทธรูปองค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่
ที่วัดศาลาสี่หน้า (วัดคูหาสวรรค์)

รูปปั้นฤๅษีดัดตน

เป็นที่รวบรวมการแพทย์แผนโบราณเอาไว้
โดยได้ปั้นรูปฤๅษีดัดตนในท่าต่าง ๆ
รวม ๘๐ ท่า
รวมทั้งมีจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด

ยักษ์วัดโพธิ์

ยักษ์วัดโพธิ์ตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป
๔ ตน ลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
ซึ่งมักมีผู้เข้าใจผิดว่าตุ๊กตาสลักหิน
รูปจีน หรือ ลั่นถัน นายทวารบาลที่ตั้งอยู่
บริเวณหน้าประตูวัดนั้นคือยักษ์วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑

อ่านเพิ่มเติม