เลื่อนลง

วัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๓

พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประธานในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
โดยฐานเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคาร
และศิลาจารึกดวงพระชะตาของรัชกาลที่ ๓

ศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่าง

นับเป็นวัดแรกที่คิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัด
ซึ่งสร้างกันอย่างสามัญ
ศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓
ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะไทย
ที่ราชทูตอังกฤษออกปากชมว่างามที่สุดในบางกอก

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ผสมระหว่างไทยและจีน

หลังคาเป็นแบบจีนแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทย
ไม่มีช่อฟ้าใบระกา และมีรูปสัตว์มงคลตามคติของจีน
คือ มังกร หงส์ และนกยูง
ผนังด้านในพระอุโบสถเขียนเป็นลายเครื่องบูชาแบบจีน
บางช่วงมีความหมายในการให้พร ฮก ลก ซิ่ว ตามคติของจีน
บนเพดานเขียนดอกเบญจมาศทองบนพื้นสีแดง

ทวารบาล

ตามปกติแล้วทวารบาลหากไม่แกะสลักหรือวาดบนบานประตู
ก็มักจะเป็นประติมากรรมหินตั้งเอาไว้
แต่ที่นี่เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบขนาดใหญ่ตั้งเอาไว้แทน
ส่วนบานประตูด้านในวาดเป็นเซี่ยวกางหรือทวารบาลจีน
โดยที่ด้านนอกเป็นบานประตูประดับมุกรูปมังกรดั้นเมฆ
เรียกได้ว่าเป็นการใช้ทวารบาลซ้อนทวารบาลเลยทีเดียว

วัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม