เลื่อนลง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประธานในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ
ชื่อว่า “พระพุทธอังคีรส”
มีความหมายว่า
รัศมีซ่านออกจากพระวรกาย
เปรียบดังองค์พระพุทธเจ้ายามประสูติ
ที่มีแสงออกจากพระวรกาย
จนเป็นที่กล่าวขาน
โดยหล่อขึ้นด้วยทองคำหนัก ๑๘๐ บาท

พระระเบียงโค้ง

ในไทยมีวัดที่มีพระระเบียงคด
เป็นทรงโค้ง ๒ วัดเท่านั้น
คือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้
และวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

สุสานหลวง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก
สำหรับพระอัครมเหสี พระราชเทวี
และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์
เป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคาร
ปัจจุบันมีจำนวนอนุสาวรีย์ทั้งหมด ๓๔ องค์
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ กัน

ลายประดับมุข

บานประตูและหน้าต่างประดับมุก
พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามชุดนี้
ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในงานศิลปกรรม
ประดับมุกชิ้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗

อ่านเพิ่มเติม