เลื่อนลง

วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

พระอุโบสถ

พระอุโบสถของ
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

พระศรีศากยมุนี

เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม
หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์
นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธเสรฏฐมุนี

พระเสฏฐมุนี หรือ หลวงพ่อกลักฝิ่น
หล่อด้วยอุปกรณ์สูบฝิ่นที่เรียกกันว่ากลักฝิ่น
เป็นพระประธานภายในศาลาการเปรียญ

เกยโปรยทาน

บนกำแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้
มีเกยด้านละ ๔ เกย
สำหรับใช้เป็นที่สำหรับประทับโปรยทาน
แก่ประชาชนในงานพระราชพิธี

เปรตวัดสุทัศน์

ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารรูปหนึ่ง
เป็นรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่
และมีพระสงฆ์กำลังยืนพิจารณาสังขาร
ว่ากันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้
พระศรีศากยมุนีต้องไปดูรูปจิตกรรมอันขึ้นชื่อนี้

วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๘

อ่านเพิ่มเติม