เลื่อนลง

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระอารามหลวง

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บวร

บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน
เป็นลักษณะ ๓ ประสาน
ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙
ในโครงการพัฒนาบึงพระราม ๙

พระอุโบสถ

พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
มีขนาดเล็ก ชี้ให้เห็นถึงประหยัด เรียบง่าย
จากเดิมมีการออกแบบให้ภายในพระอุโบสถ
จุคนได้ ๑๐๐ คนเศษ

พระประธาน

ประดิษฐานพระพุทธกาญจนธรรมสถิต
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
โดยโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบ
พระพุทธรูปจากการออกแบบโดยศิลปิน
ทั้งหมด ๗ แบบ
โดยพระองค์ทรงแก้ไขแบบเล็กน้อย
ด้วยพระองค์เอง

ความร่มรื่น

บริเวณพื้นที่โดยรอบให้ปลูกพันธุ์ไม้นานา
ชนิดทั้งไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากใน
ลักษณะป่าผสมผสาน
เพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็น
แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เข้ามา
ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

จิตรกรรมฝาผนัง

พระระเบียงทางทิศเหนือของพระอุโบสถ
ภายในวัดพระรามเก้าราชวรวิหาร
จารึกภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังศิลปะไทย
ร่วมสมัย เผยแพร่พระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระอารามหลวง

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม