เลื่อนลง

วัดวชิรธรรมสาธิต
วรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอุโบสถหลังใหม่

ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
ประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สักซึ่งแกะสลักอย่าง
วิจิตรงดงามโดยฝีมือช่างชาวเหนือ

พระอุโบสถหลังเดิม

ประดิษฐานหลวงพ่อโตวัดทุ่งสาธิต
(หลวงพ่อแสนสุข) เป็นพระประธาน
ภายในพระอุโบสถหลังนี้มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐
เมื่อครั้งเยาว์วัย

เจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา

จำลองมาจากพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒๕ องค์
พระอรหันต์สาวกธาตุ ๒๘๙ องค์
และพุทธรูปทองคำอีก ๒ องค์

สังเวชเจดีย์

จำลองมาจากพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
บรรจุดินสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมด้วยรัตนปราการ
และพระบรมสารีริกธาตุ มีพระเจดีย์ ๕ องค์
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

วัดวชิรธรรมสาธิต
วรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑๐

อ่านเพิ่มเติม