วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัดโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมมีชื่อว่า วัดโพธาราม ได้ถูกยกให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการปฏิ...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๒ : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม 

วัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก่อนมีชื่อว่า วัดมะกอก และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงโปรดให้ปฏิส...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

เดิมมีชื่อว่า วัดจอมทอง ตั้งอยู่ริมคลองด่าน (คลองสนามไชย) และคลองบางหว้า ในอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร) เป็นวัดโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินท...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 

เป็นวัดที่รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างขึ้นตามประเพณี โดยเมืองหลวงจะต้องมีวัดสำคัญประจำอยู่ ๓ วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราช...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๕ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตร หรือชื่อเดิมเรียกว่า วัดแหลมหรือวัดไทรทอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่า วัดเบญจบพิตร หมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ที่ร่วมปฏิสังขรณ์วัดแห่...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๖ : วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมชื่อ “วัดใหม่” เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหารเป็...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นวัดที่มีสีมาขนาดใหญ่ (มหาสีมา) ทำเป็นเสาศิลาจำหลักรูปสีมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งที่กำแพงวัดทั้ง ๘ ทิศ จึงได้นามว่าวัดราชบพิธสถิต...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๘ : วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพระโตหรือวัดพระใหญ่  สิ่งแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงวัดแห่งนี้ คือ เสาชิงช้าสีแดง เพราะวัดอยู่ติดกับเสาชิงช้า มี...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๙ : วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย ประหยัด มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และยังเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคมและจริยธรรมแก่เยา...

อ่านต่อ

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๑๐ : วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

สิ่งแรกที่สะดุดตาเมื่อเข้ามาที่วัดแห่งนี้ คือ เจดีย์สีทองขนาดใหญ่ที่โดดเด่นอยู่ใจกลางของวัด ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (รัชก...

อ่านต่อ