เลื่อนลง

วัดบวรนิเวศวิหาร
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประธานในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูป ๒ องค์
เป็นพระประธานโดยประดิษฐานอยู่ซ้อนกัน
ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ (ด้านหน้า) และ
พระพุทธสุวรรณเขต (องค์หลัง)

พระพุทธชินสีห์

ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์
เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้

พระเจดีย์

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบพระเจดีย์เป็นซุ้ม
ประจำทิศศิลปะแบบจีน โดยรูปสัตว์ที่ตั้งอยู่บน
พระเจดีย์เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่
นั้นหมายถึง ดินแดนรอบราชอาณาจักรไทย

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ
เป็นผลงานของขรัวอินโข่ง ซึ่งเป็นจิตรกรที่มี
ชื่อเสียงในสมัยรัชการที่ ๓

วัดบวรนิเวศวิหาร
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๖

อ่านเพิ่มเติม