เลื่อนลง

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระวิหารหลวง (พระอุโบสถ)

ภายในพระวิหารเป็นแหล่งรวมของ
พระพุทธรูปซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงจำลองจากพระพุทธรูป
สำคัญที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสเป็นพิเศษ
หลายองค์ด้วยกันได้แก่ พระพุทธสิหังคปฏิมากร
พระพุทธสิหังคปฏิมากรน้อย พระพุทธชินราชน้อย
พระพุทธชินศรีน้อย พระศรีศาสดาน้อย
และพระนิรันตราย เป็นต้น

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนและพระราชพิธีต่าง ๆ
และภาพที่รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องเพื่อศึกษา
วิชาดาราศาสตร์ซึ่งเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญ
ที่พระองค์สามารถคำนวณและประกาศให้ประชาชน
ทราบว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นและมองเห็น
อย่างชัดเจนในประเทศไทย

ปาสาณเจดีย์

เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาก่ออิฐถือปูนฉลุ
ด้วยหินอ่อนตามแบบพระราชนิยม
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย

ปราสาทพระจอม และปราสาทพระไตรปิฎก

เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร
โดยทั้ง ๒ ปราสาทมีลักษณะคล้ายกัน
ต่างกันตรงที่ยอดปราสาท
และในปราสาทพระจอมประดิษฐาน
พระบรมรูปปิดทองของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๔

อ่านเพิ่มเติม